Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Διεκπεραίωση Διαδικασίας ένταξης στη ρύθμιση αυθαιρέτων εντός και εκτός σχεδίου.

Αναλαμβάνουμε:
Την τακτοποίηση Αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4495/17 για μεταβιβάσεις ακινήτων.
Αποτυπώσεις Ακινήτων
Σύνταξη Έντυπου Ειδικού Προστίμου
Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
Υποβολή Φακέλου (ηλεκτρονικά)
Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
Έκδοση Πιστοποιητικού Νομιμότητας