Ηλεκτρομηχαναλογικές και πολιτικού μηχανικού υπηρεσίες. liapatis.services
Πολεοδομικές άδειες

Οι πολεοδομικές άδειες είναι μια διοικητική πράξη που επιτρέπει στον πολίτη να προβεί νόμιμα στις εργασίες που απαιτούνται. Έχει δύο διακριτές φάσεις

Μελέτη
– Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
– Διεκπεραίωση για την έκδοση των αδειών δόμησης

Κατηγορίες αδειών που αναλαμβάνουμε:
– Άδειες δόμησης
Σχεδίαση, μελέτη, αδειοδότηση
– Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας
– Άδειες αλλαγής χρήσης