Πολεοδομικές άδειες

Οι πολεοδομικές άδειες είναι μια διοικητική πράξη που επιτρέπει στον πολίτη να προβεί νόμιμα στις εργασίες που απαιτούνται. Έχει δύο διακριτές φάσεις

Μελέτη
– Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
– Διεκπεραίωση για την έκδοση των αδειών δόμησης

Κατηγορίες αδειών που αναλαμβάνουμε:
– Άδειες δόμησης
Σχεδίαση, μελέτη, αδειοδότηση
– Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας
– Άδειες αλλαγής χρήσης