Κατασκευή γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων

Στόχος είναι η βελτίωση και η δημιουργία ιδανικών συνθηκών ανάπτυξης των ζώων ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα.
Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους της αγροτικής οικονομίας και αντιπροσωπεύει το 5% περίπου της συνολικής της αγροτικής παραγωγής.
Σημειώνεται ότι λόγο των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την εκτροφή ορνίθων κρεατοπαραγωγής με μικρή διάρκεια εκτροφής – μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατασκευή του κτιρίου, την εγκατάσταση εξοπλισμού και τα συστήματα παρακολούθησης αυτής.
Αναλαμβάνουμε την μελέτη – σχεδίαση αδειοδότηση και την ευθύνη ολόκληρης της κατασκευής γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων ανεξαρτήτου μεγέθους. Το παραδίδουμε στον επενδυτή έτοιμο για λειτουργία διατηρώντας την παρακολούθηση των συστημάτων κατά την διάρκεια της λειτουργίας
Μια σύγχρονη πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής ορνίθων κρεατοπαραγωγής θα πρέπει να είναι ένας απόλυτα κλειστός θάλαμος με πλήρη έλεγχο των εσωτερικών συνθηκών , σύμφωνα με τις ανάγκες ανάπτυξης των ορνίθων από την ημέρα παραλαβής μέχρι την ημέρα σφαγής (44 – 46ημέρες).
Ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνθηκών του μικροκλίματος του θαλάμου εκτροφής, η ισορροπημένη διατροφή και τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτροφή των σύγχρονων, υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, υβριδίων κρεατοπαραγωγής.
Η εκτροφή ξεκινά με την παραλαβή των νεοσσών μιας από το εκκολαπτήριο και την τοποθέτηση τους στον θάλαμό της μονάδας.
Η εκτροφή διαρκεί 44 – 46 ημέρες, οπότε και οδηγούνται στο σφαγείο με βάρος 2,6kg – 2,7kg.
Συνθήκες θαλάμου.
Θερμοκρασία:
Η θερμοκρασία θα πρέπει την πρώτη μέρα να είναι 32oC – 33 oC, στα πόδια του νεοσσού και στη στρωμνή.
Για να επιτευχθεί αυτό θα τοποθετηθούν θερμάστρες, που με υπεριώδη ακτινοβολία και με σωστή διάταξη στον χώρο, επιτυγχάνεται η ιδανική θερμοκρασία από την 1η μέχρι και την 12η ημέρα.
Η θερμοκρασία μειώνεται σταδιακά κάθε εβδομάδα. Την 2η εβδομάδα, που η θερμοκρασία θα είναι 26 oC, αφαιρούνται οι θερμάστρες και αφού έχουμε μειωμένες απαιτήσεις σε θερμοκρασία μπαίνει σε λειτουργία τα αερόθερμα. Την 4η εβδομάδα, η απαίτηση θερμοκρασία είναι 20oC – 21 oC και παραμένει αυτή μέχρι και το τέλος της εκτροφής, και επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο είτε με τα αερόθερμα, ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
Φωτισμός:
Ο φωτισμός των πτηνοθαλάμων θα πρέπει να είναι:
Την 1η εβδομάδα, η φωτοπερίοδος θα είναι 23 ώρες φως και η ένταση περίπου 40GLux και την 2η εβδομάδα μείωνεται σε 18-19ώρς και η ένταση είναι 10-15GLux, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία R007/43/EK (σχετικά με τις φωτοπεριόδους)
Οι συνθήκες αυτές θα διατηρηθούν μέχρι και 6 ημέρες πριν τη σφαγή.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ένταση του φωτισμού, καθώς και στο στάδιο αλλαγής από το φως στο σκοτάδι, που θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και όχι κατευθείαν.
Αερισμός – Δροσισμός
Στους κλειστού τύπου θαλάμους, θα πρέπει να ελέγχονται οι παρακάτω συνθήκες:
Θερμοκρασία θαλάμου
Υγρασία θαλάμου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Υγρασία περιβάλλοντος
ΝH3
CO2
Όταν τα πτηνά εκτρέφονται σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος (διατροφή και μικροκλίμα εκτροφής), τότε μπορούν να αναπτύξουν το μέγιστο του παραγωγικού του δυναμικού.
Να διευκρινιστεί ότι ο όρος περιβάλλων, δεν αναφέρεται μόνο στις κλιματικές συνθήκες, αλλά και στο σύνολο των παραγόντων που έκτος του γενετικού υλικού, μπορούν να επηρεάσουν τον φαινότυπο ενός ζώου.
Πιο συγκεκριμένα ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών των ζώων σε θρεπτικά συστατικά, η διατροφή, η χορήγηση βιταμινών, αμινοξέων, των πρώτων υλών με το σιτηρέσιο, επιτρέπει την πλήρη κάλυψη των αναγκών των εκτρεφόμενων ζώων, ώστε αυτά να μπορούν να εκτίσουν πλήρως το γενετικό δυναμικό τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα τις σωστής διατροφής και των ιδανικών συνθηκών στον χώρο ανάπτυξης είναι:
Α) Μείωση θνησιμότητας.
Β) Καλύτερη ποιότητα κρέατος.
Γ) Χαμηλή μετατρεψιμότητα της τροφής σε σωματικό βάρος (όσο πιο μικρή είναι η τιμή του συντελεστή αυτού, τόσο πιο οικονομικά αποδοτική είναι η εκτροφή).

H εμπειρία μας στην μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε την υλοποίηση αυτών με υψηλή ποιότητα, αντοχή και εναρμόνιση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας.

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε:
α) Σύγχρονα Σφαγεία & Μονάδες τυποποίησης κρέατος
β) Εργοστάσια παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών
γ) Συσκευαστήρια – διαλογητήρια – ψυκτικούς θαλάμους φρούτων
δ) Ελαιοτριβεία
6) Εγκατάσταση μονάδων ποιότητας και υγιεινής νερού.

Σύγχρονη πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής ορνίθων κρεατοπαραγωγής
σε απόλυτα κλειστό πτηνοθάλαμο για πλήρη έλεγχο του εσωτερικού μικροκλίματος με είσοδο του αέρα από θυρίδες (ελάχιστος αερισμός) και από υδροπάνελ για μέγιστο δροσισμό αερισμό (tuner) και έλεγχο από κεντρική μονάδα ελέγχου παίρνοντας πληροφορίες από:
α) Θερμοκρασία
β) Υγρασία
γ) Διοξείδιο του άνθρακα
δ) Αμμωνία